Procedura privind admiterea in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani si proba suplimentara

Admitere in ÎP durata 3 ani 2021-2022